Home » Bouw – Koop – Huur

Schuldink advocaten richt zich op het vastgoedrecht en alle bijkomende aspecten voor een brede groep cliënten: van aannemers, projectontwikkelaars, architecten, constructeurs, makelaars, beleggers en investeerders tot woningcorporaties, zorginstellingen en overheden. Onze juridische bijstand strekt zich uit van advies over en het opstellen van bouw-, koop- en huurcontracten tot het adviseren bij en – zo nodig – procederen over alle voorkomende geschillen in de vastgoed- en bouwbranche.

Huurrecht

Het Huurrecht omvat, behalve woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte (zoals horeca en winkelruimte), kantoor-, fabriek- en opslagruimte, ook onbebouwd onroerend goed en roerende zaken (leasing van bijvoorbeeld machine installaties, kopieerapparaten, etc.).

De werkzaamheden van Schuldink advocaten op het gebied van het huurrecht zijn dan ook zeer breed te noemen. Zo houden onze huurrechtadvocaten zich onder andere bezig met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en algemene huurvoorwaarden, het adviseren over huurrechtelijke kwesties (al dan niet in het kader van een projectontwikkeling of aankoop), het voeren van huurbeëindigings-, huurprijswijzigings- en ontruimingsprocedures.

Bouwrecht

Schuldink advocaten adviseert en procedeert over onderwerpen die voor, tijdens en na de bouw een rol spelen.

Vóór de bouw: aanbestedingsplicht, staatssteun, selectie en gunning en de totstandkoming van van diverse soorten bouwcontracten, aannemings- en architectenovereenkomsten en leverancierscontracten.

Tijdens de bouw betreffen de adviezen onder meer bouwtijdverlenging, meer- en minderwerk, verrekenbare hoeveelheden, kostenverhogende omstandigheden, oplevering en waarschuwingsplicht.

Na de oplevering komen verborgen gebreken, ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, meer- en minderwerk, bouwtijdoverschrijding en schade als gevolg van bouwwerkzaamheden en (CAR-)verzekeringsgeschillen aan de orde.

Ruimtelijke ordening

Bij projectontwikkeling spelen vaak meerdere aspecten van het omgevingsrecht een rol, waaronder bodemsanering, milieunormen (zoals voor geluid en fijn stof), flora en fauna, archeologie, lokale verordeningen en welstand.

Onze advocaten hebben daar een scherp oog voor. Zij staan onder meer projectontwikelaars, overheidsinstanties, bewonersverenigingen en particulieren bij in alle zaken die verband houden met omgevingsrecht, van (grote) bouwprojecten tot handhaving.

Bezwaar & beroep

Of het nu gaat om vergunningen of ontheffingen, boetes of bestemmingsplannen, Wob-besluiten of het ontslag van een ambtenaar: in al die gevallen is sprake van besluiten van bestuursorganen.

Dat betekent dat een bestuursrechtelijke rechtsgang openstaat: bezwaar, beroep, hoger beroep. Soms is er voorafgaand aan het besluit een voorbereidingsprocedure met de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze. Als een besluit eenmaal genomen is, bestaat in spoedeisende gevallen de mogelijkheid om bij de rechter schorsing van dat besluit te vragen. Voor het procederen in bestuursrechtelijke kwesties is een gedegen kennis van de Algemene wet bestuursrecht essentieel. Schuldink advcoaten heeft ervaring in het bestuursprocesrecht en kent de Algemene wet bestuursrecht door en door. Neem voor meer informatie contact met ons op.