Home » Contract & Aansprakelijkheid

Als u belangrijke zaken afspreekt dan is het van belang om uw afspraken schriftelijk vast te leggen in een contract. Schuldink advocaten is gespecialiseerd in zowel het opstellen van uiteenlopende contracten als in kwesties over de totstandkoming van contracten en de niet-nakoming daarvan. Wij ondersteunen u graag bij alle facetten van het contractenrecht.

Zowel in de ontstaansfase van een contract, in de onderhandelingsfase alsmede het op papier zetten van de gemaakte afspraken, maar ook het juridisch controleren van de gemaakte afspraken. Verder kunnen wij een rol spelen gedurende de looptijd van een contract en bij eventuele geschillen die tijdens de uitvoering van de contracten mochten ontstaan. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan geschillen over de hoogte en (niet) betaling van facturen, geschillen met betrekking tot de tijdige en correcte levering (of het uitblijven daarvan) en de kwaliteit van geleverde diensten/producten. Ook hebben wij ruime ervaring met het adviseren en procederen over contracten en aansprakelijkheid, dekking en regres. Denk daarbij aan gerechtelijke procedures en advisering over bedrijfsaansprakelijkheid, vervoerdersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid.

Contracten & overeenkomsten

Iedere organisatie heeft contracten met een commercieel karakter. Denk bijvoorbeeld aan distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, licentie overeenkomsten, inkoopovereenkomsten en Algemene Voorwaarden.

Wij assisteren u bij het controleren of opstellen van een gedegen contract. Ook bij geschillen die voortvloeien uit deze contracten staan wij u bij.

Onrechtmatige daad

Wanneer iemand een fout maakt en u daardoor schade lijdt kan sprake zijn van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.

U kunt bij ons terecht met vraagstukken over aansprakelijkheid van tegenpartijen. Andersom kunt u ook bij ons terecht u aansprakelijk wordt gesteld omdat u onrechtmatig zou hebben gehandeld.

Algemene Voorwaarden

In uw algemene voorwaarden regelt u zaken die niet zozeer betrekking hebben op de kern van de overeenkomst, zoals product en prijs, maar meer met de randvoorwaarden daarom heen, zoals aansprakelijkheid, de duur van de overeenkomst, reclametermijnen, rechtsforumkeuze, eigendomsvoorbehoud of de bepaling van de hoogte van incassokosten en vertragingsrente.

U kunt uw algemene voorwaarden het beste beschouwen als een soort verzekering. Als alles goed gaat hoeft u er geen gebruik van te maken, maar als zich een bijzondere situatie voordoet kunt u er heel handig gebruik van maken.

Incasso

Onze advocaten kunnen u bijstaan bij het innen van openstaande vorderingen, het leggen van beslagen, het voeren van procedures voor de rechter en het aanvragen van faillissementen.

Beroepsaansprakelijkheid

Vergissingen, gebrekkige diensten en/of producten, onjuiste advisering, zomaar een aantal zaken waarvoor u als ondernemer/professional aansprakelijk gesteld kan worden.

Zelfs als er niets echt is misgegaan kunt u of uw onderneming aansprakelijk worden gesteld door een ontevreden klant omdat deze vindt dat u bijvoorbeeld iets (kritisch) over het hoofd heeft gezien, zaken onjuist heeft weergegeven, zaken niet goed gedocumenteerd heeft, dingen verkeerd begrepen heeft, iets vergeten bent. In het kort: uw dienst/product voldoet niet aan de verwachtingen van de klant. U moet zich dan verdedigen waarbij de kosten aardig kunnen oplopen.

Schuldink advocaten kan u daarin bijstaan.

Zaakschade & Milieuschade

Ook in Nederland worden bedrijven steeds meer geconfronteerd met milieuaansprakelijkheden, die grote kosten met zich mee kunnen brengen.

Een toenemend publiek bewustzijn en een strengere milieuwetgeving, zoals recent de invoering van de EU-richtlijn 2004/35/CE (betreffende Milieuaansprakelijkheid) heeft ervoor gezorgd dat bedrijven in toenemende mate aansprakelijk kunnen worden gehouden voor milieuschade.