PRIVACYBELEID SCHULDINK ADVOCATEN

Schuldink advocaten respecteert uw privacy en vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Graag informeren we u hierover in dit privacybeleid op een transparante en heldere manier. Heeft u over ons privacybeleid vragen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder.

1. Voor wie geldt dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor de volgende personen (‘betrokkenen’):

 • (potentiële) cliënten van Schuldink advocaten;
 • bezoekers van de website van Schuldink advocaten;
 • ontvangers van commerciële e-mails van Schuldink advocaten;
 • alle andere personen met wie Schuldink advocaten samenwerkt, of die contact opnemen met Schuldink advocaten of van wie Schuldink advocaten persoonsgegevens verwerkt.

2. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt Schuldink advocaten?

Schuldink advocaten verwerkt persoonsgegevens (elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) die:

a. aan Schuldink advocaten heeft verstrekt: 

 • gegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat;
 • gegevens die op (online) contactformulieren zijn ingevuld;
 • gegevens die zijn verstrekt tijdens een contactopname of evenement.


b. zijn verkregen via of zijn gegenereerd door onze website:

 • uw surfgedrag op de website (welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht, op welke wijze er door de website wordt genavigeerd en wat de duur is van een gebruikerssessie;
 • het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte apparatuur.


c. in een voorkomend geval zijn verkregen uit andere bronnen:

 • gegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) sociale media platforms;
 • gegevens verkregen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • gegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

3. Voor welke doel gebruikt Schuldink advocaten uw persoonsgegevens?

Schuldink advocaten gebruikt uw persoonsgegeven voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst tot juridische dienstverlening (uw contactgegevens en eventueel andere persoonsgegevens worden gebruikt voor behandeling van de zaak en voor het declareren van de verleende diensten);
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen (zoals fiscale verplichtingen en de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), welke advocaten verplicht bepaalde informatie, onder andere een kopie van een identiteitsbewijs, op te vragen en/of op te slaan);
 • het onderhouden van contact (uw persoonsgegevens worden bijgehouden in het cliëntenbestand, zodat u onder meer uitgenodigd kunt worden voor evenementen).

4. Op basis van welke rechtsgrond verwerkt Schuldink advocaten persoonsgegevens?

Schuldink advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden:

 • op basis van een overeenkomst tot juridische dienstverlening of om op verzoek van de betrokkene voor het sluiten van een overeenkomst maatregelen te treffen;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang van Schuldink advocaten om persoonsgegevens te verwerken en daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op uw privacy. Een gerechtvaardigd belang kan zijn het onderhouden van contact met u of het verbeteren van de website);
 • u heeft toestemming verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

5. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

De aan Schuldink advocaten verbonden personen ontvangen, voor zover nodig, uw persoonsgegevens. Onder aan Schuldink verbonden personen worden begrepen de partners, werknemers, adviseurs en personen werkzaam via de flexibele schil van Schuldink advocaten. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacybeleid vermelde rechtsgronden.
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf ook verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Schuldink advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Schuldink advocaten, sluit Schuldink advocaten met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af. Deze verwerker voldoet eveneens aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming omschreven vereisten.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Schuldink advocaten er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Schuldink advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. 
Schuldink advocaten werkt met speciaal voor de advocatuur ontwikkelde ‘Customer Relationship Management (CRM)’ software, welke door een ter zake professionele partij wordt aangeboden. Hierin worden uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig in opdracht van Schuldink advocaten bewaard. Schuldink advocaten heeft met deze partij (de ‘verwerker’) een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard door Schuldink advocaten?

Schuldink advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan de wet- en regelgeving te voldoen.
Vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten is ons kantoor verplicht de gegevens na sluiting van het dossier te bewaren. Met betrekking tot het bewaren van uw persoonsgegevens hanteert ons kantoor een bewaartermijn van 20 jaar na afsluiten van de zaak.

8. Welke rechten heeft u?

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld een beroep op ons verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling (het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel bepaalde categorie/voorspellingen);
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Schuldink advocaten kan dit privacybeleid aanpassen wanneer de geldende wet- en regelgeving haar daartoe verplicht. Schuldink advocaten raadt u vriendelijk aan om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn verwerkt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop actief via onze website attenderen.

10. Vragen of klachten?

Schuldink advocaten verneemt graag uw eventuele vragen of klachten over het privacybeleid. Bij vragen of klachten zal Schuldink advocaten haar uiterste best doen om hierin een oplossing te vinden. U kunt ook een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Schuldink advocaten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met Schuldink advocaten per brief, e-mail of telefonisch.

Per brief
Schuldink advocaten
Postbus 152
7770 AD HARDENBERG

Per e-mail
info@schuldink.nl

Per telefoon
0523-624362