Home » Onderneming

Waar zit u mee? Een bedrijfsovername waarbij de aandelen moeten worden overgedragen of is er alleen sprake van een overname van de activa en passiva? Wordt u misschien als bestuurder aansprakelijk gesteld wegens vermeend wanbeleid of na een faillissement? Heeft u een probleem met een aandeelhouder? Regelgeving voor ondernemingen is uitgebreid en complex. Ondernemers kunnen dan ook geconfronteerd worden met een scala aan problemen.

Schuldink advocaten staat eenmanszaken, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma’s, maatschappen, stichtingen en verenigingen bij die in het dagelijks verkeer geconfronteerd worden met juridische geschillen. Daarnaast denken wij graag met u mee over meer praktische onderwerpen die van belang zijn voor uw onderneming en de diverse juridische mogelijkheden die u ter beschikking staan. Ook hier geldt dat het beter is vooraf advies te vragen, dan achteraf te moeten procederen.

Contracten & overeenkomsten

Iedere organisatie heeft contracten met een commercieel karakter. Denk bijvoorbeeld aan distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, licentie overeenkomsten, inkoopovereenkomsten en Algemene Voorwaarden.

Wij assisteren u bij het controleren of opstellen van een gedegen contract.
Ook bij geschillen die voortvloeien uit deze contracten staan wij u bij.

Algemene Voorwaarden

In uw algemene voorwaarden regelt u zaken die niet zozeer betrekking hebben op de kern van de overeenkomst, zoals product en prijs, maar meer met de randvoorwaarden daarom heen, zoals aansprakelijkheid, de duur van de overeenkomst, reclametermijnen, rechtsforumkeuze, eigendomsvoorbehoud of de bepaling van de hoogte van incassokosten en vertragingsrente.

U kunt uw algemene voorwaarden het beste beschouwen als een soort verzekering. Als alles goed gaat hoeft u er geen gebruik van te maken, maar als zich een bijzondere situatie voordoet kunt u er heel handig gebruik van maken.

(Her)structurering onderneming

Elke ondernemer komt wel eens in zwaar weer terecht. Dan staan de liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming flink onder druk. Vaak slaagt de ondernemer erin om die problemen het hoofd te bieden, maar niet altijd. Ook u kunt in zwaar weer terechtkomen.

In dat geval heeft u behoefte aan een adviseur die u kan helpen de juiste oplossing te vinden. Iemand met ervaring in het begeleiden van bedrijven in moeilijkheden, herstructureringen en reorganisaties. Door tijdig met deskundige begeleiding op te treden, kan een faillissement vaak voorkomen worden, of een doorstart goed worden voorbereid. Zo wordt de schade voor onderneming, personeel en andere stakeholders beperkt.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtspersonen hebben rechten en verplichtingen. Zij hebben ook een eigen afgescheiden vermogen. Omdat een rechtspersoon zelf geen (feitelijke) handelingen kan verrichten, wordt er een bestuur aangesteld. Deze bestuurders moeten de hen opgedragen taak behoorlijk vervullen. Gebeurt dat niet, dan is er sprake van een onzorgvuldige taakvervulling. De rechtspersoon kan de bestuurder hiervoor aansprakelijk stellen.

Bij onbehoorlijke taakvervulling door een bestuurder moet sprake zijn van een ernstig verwijt. Wanneer dat precies aan de orde is, hangt af van de omstandigheden. De aard van de activiteiten, de daaruit voortvloeiende risico´s, de geldende richtlijnen en de beschikbare informatie van de bestuurder spelen een rol. Voorbeelden van onbehoorlijke taakvervulling uit de jurisprudentie:

  • De bestuurder houdt zich niet aan wettelijke bepalingen en/of de statuten;
  • De bestuurder stelt zijn eigen belangen boven die van de rechtspersoon;
  • De bestuurder neemt onnodige financiële risico´s;
  • De bestuurder sluit de benodigde verzekeringen niet af;
  • De bestuurder onttrekt (financiële) middelen aan de vennootschap.

Schuldink advocaten kan u adviseren en waar nodig procederen.